Nowelizacja ustawy o OZE szansą dla małych i średnich firm

29 sierpnia 2019 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii, która rozszerza definicję prosumenta, włączając w jej krąg sektor małych i średnich przedsiębiorstw.

Zgodnie z  nową definicją ustawową prosument jest odbiorcą końcowym, który wytwarza energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na potrzebny własne w mikroinstalacji. Dodatkowo powstałe nadwyżki może magazynować lub sprzedawać sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu sprzedawcy z zastrzeżeniem, że w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii elektrycznej w gospodarstwie domowym, nie stanowi to przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej regulowanej przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej.

Dzięki nowelizacji ustawy o OZE możemy mówić o początku dynamicznego rozwoju prosumenckiego modelu produkcji energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii. Włączenie do grona prosumentów małe i średnie firmy może, zdaniem ustawodawcy, poszerzyć krąg zainteresowanych produkcją zielonej energii. Małe i średnie przedsiębiorstwa będą mogły wytwarzać energię, którą wykorzystają do prowadzenia działalności produkcyjnej lub usługowej, co może okazać się wybawieniem w obliczu coraz gwałtowniej rosnących cen prądu.

Ustawodawca prognozuje, że dzięki tej nowelizacji,  jeszcze w 2019 r. przyłączonych zostanie ok 3000 mikroinstalacji o łącznej mocy 50-100 MW. Natomiast w kolejnych latach rocznie ma powstawać rocznie około 10 tysięcy nowych mikroinstalacji o łącznej mocy ok. 250 MW.

Najważniejsze wprowadzone lub doprecyzowane w nowelizacji ustawy o OZE:

  1. Rozliczenie ilości energii elektrycznej wprowadzanej do sieci elektroenergetycznej w stosunku do ilości energii pobranej z sieci  przez prosumenta będzie następować w stosunku 1 do 0,7, natomiast dla mikroinstalacji o mocy zainstalowanej do 10 kW rozliczenie będzie obywać w stosunku 1 do 0,8. Ustawodawca uzasadnia, że rozróżnienie wielkości opustu jest podyktowane chęcią zachowania proporcji między świadczeniami ponoszonymi przez prosumentów i sprzedawców;
  2. Ustalono, że zgromadzona przez danego prosumenta nadwyżka z danego okresu rozliczeniowego będzie przechodzić na kolejne okresy. Dzięki temu nie będzie możliwe rozliczanie nadwyżek energii z okresu letniego w okresie zimowym;
  3. Dookreślono katalog elementów wchodzących w skład zgłoszenia do przyłączenia do sieci. Ma to uporządkować zasady przyłączania się mikroinstalacji do sieci. Szczegółowe przepisy tego dotyczące mają być ogłaszane w rozporządzeniu wydawanym przez ministra właściwego do spraw energii w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw gospodarki;
  4. W kwestii stosowania umów kompleksowych dodano pewne szczegółowe unormowania dotyczące obowiązku zawarcia umów między operatorami systemów dystrybucyjnych, a wybranym przez prosumenta  sprzedawcą energii, Umożliwią one dokonywanie rozliczenia energii w ramach opustu.

New posts

Share

Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on email
Email

If you have any questions, please contact us

Formularz rekrutacyjny

PRZEŚLIJ CV (dozwolone typy plików: jpg, pdf, doc, docx, rtf)
Administratorem danych osobowych jest SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. z siedzibą w Bielanach Wrocławskich, ul. Irysowa 9. Dane osobowe wskazane w Kodeksie pracy lub w innych ustawach szczegółowych, przetwarzamy w oparciu o przepisy prawa i ich podanie jest konieczne do wzięcia udziału w rekrutacji. Pozostałe dane osobowe będą przetwarzane w oparciu o Państwa dobrowolną zgodę. Dane będą przetwarzane w celu przedstawienia oferty współpracy, w tym będą również udostępniane potencjalnym pracodawcom (kontrahentom spółki) oraz w celach kontaktowych. Podane dane osobowe będą udostępniane wyłącznie w celach rekrutacji na wybrane stanowisko. Dane nie będą przekazywane do państw spoza UE. Informujemy ponadto, że mają Państwo prawo dostępu do swoich danych osobowych, w tym uzyskania ich kopii, sprostowania, żądania ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz przeniesienia danych osobowych (na których przetwarzanie wyraziła Pani/wyraził Pan zgodę) do innego administratora danych. Ma Pani/Pan także prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzoru oraz cofnięcie – w każdym czasie - zgody na przetwarzanie danych osobowych. Cofnięcie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, przed jej cofnięciem. Okres retencyjności danych wynosi 3 miesiące. W razie pytań dotyczących zasad prywatności i przetwarzania danych w SOLAR FOR YOU Sp. z o.o. prosimy o kontakt pod adresem email: iodo@sunforyou.pl.